Ogólne Warunki Reklamowe

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

 1. Cel i zakres regulacji OWR: Ogólne Warunki Reklamowe w publikacjach tj. Apteka Press mają na celu uregulowanie wzajemnych zobowiązań stron wynikających ze zleceń zamieszczenia reklam w publikacjach Wydawnictwa.
 2. Obowiązywanie: OWR dotyczą wszystkich publikacji wydawnictwa i obowiązują wszystkich składających zamówienia na zamieszczenie reklam w tych publikacjach (zamawiających). Zlecenie zamówienia na reklamę jest jednoznaczne z przyjęcie OWR.
 3. Zasady składania zamówień na publikację reklam: Zamówienia na zamieszczanie reklam w publikacjach Wydawnictwa mogą być składane na drukach Wydawcy na piśmie, za pośrednictwem faksu, formularza internetowgo lub korespondencji e-mailowej.

3.1. Za skuteczne i zarazem wiążące zamówienie zgodnie z art.60 Kodeksu Cywilnego uważa się każde zachowanie się osoby dokonującej czynności prawnej, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (m.in. formularz internetowy, korespondencja e-mail, a także fax i druki pisemne)

3.2. Po skutecznym złożeniu zamówienia, o którym mowa wcześniej, wydawca potwierdza je przesyłając faksem/mailem zlecenie/zamówienie, które stanowi potwierdzenie przyjęcia realizacji reklamy w gazecie i ustalonych warunków. Jego podpisanie nie jest konieczne, jeżeli umowa została zawarta zgodnie z art.60 Kodeksu Cywilnego (pkt. 3.1).

3.3. W terminie 10 dni przed dniem publikacji reklamy Zamawiający obowiązany jest przesłać Wydawcy treść reklamy lub jej projekt. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu tego zobowiązania publikacja reklamy nastąpi w kolejnym numerze danego czasopisma/czasopism Wydawcy.

3.4. Wydawca przedłoży opracowany przez siebie projekt reklamy Zamawiającemu do akceptacji w terminie nie późniejszym niż data zamknięcia redakcyjnego czasopisma. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego będzie traktowany jako akceptacja projektu reklamy.

3.5. Uwagi i zmiany inne niż wymienione w ustępach poprzedzających Wydawca wprowadzi na żądanie Zamawiającego, o ile nie spowoduje to konieczności przesunięcia daty zamknięcia redakcyjnego lub zmiany kosztów reklamy.

 1. Zobowiązania Wydawnictwa wynikające z przyjęcia zamówienia – wydawca zobowiązuje się do:

4.1. zamieszczenia reklamy Zamawiającego w publikacjach, takich jak czasopisma, broszury i informatory, na warunkach określonych w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia oraz wg. projektu, który ewentualnie może przesłać Zamawiający,

4.1.1. Wydawca nie może zagwarantować zamieszczenia reklamy w konkretnym miejscu sugerowanym przez Zamawiającego

4.2. dystrybucji publikacji tak, aby dotarły one do jak najszerszego kręgu odbiorców,

4.3. wydania czasopisma (dotyczy miesięczników) na początku oznaczonego w zleceniu miesiąca roku kalendarzowego,

4.4. dostarczenia Zamawiającemu co najmniej jednego egzemplarza danej publikacji na adres Zamawiającego podany w zamówieniu najpóźniej na pierwsze żądanie Zamawiającego,

4.5. zamieszczenia tej reklamy w kolejnym wydaniu danej publikacji lub też w innej z oferty Wydawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w przypadku nie zamieszczenia w czasopiśmie, broszurze czy informatorze zaakceptowanej przez Zamawiającego reklamy z winy Wydawcy.

 1. Prawo do odstąpienia od publikacji: Strony mogą zrezygnować z realizacji zamówienia wyłącznie w przypadkach i na zasadach oznaczonych w niniejszym OWR.

5.1. Wydawcy przysługuje prawo odstąpienia od publikacji czasopisma, broszury czy informatora bez podania przyczyny. W takim przypadku Wydawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o zamiarze odstąpienia od publikacji.

5.2. Zamawiający może zrezygnować z reklamy w danej publikacji nie później niż w terminie ostatecznego przyjmowania reklam (zamknięciem redakcyjnym) dla danej publikacji.

5.2.1. Zamawiający zawiadomi Wydawcę na piśmie o zamiarze odstąpienia od publikacji. Wydawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za reklamę zgodnie z wcześniejszym zamówieniem na reklamę (pkt. 3).


Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

5.2.2. Po dokonaniu zamknięcia redakcyjnego dla danej publikacji Zamawiający nie może zrezygnować z publikacji reklamy.

5.3. W przypadku zamówień na kilka edycji reklamy w danej publikacji Zamawiający może odstąpić od publikacji przyszłych edycji z 4 tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym Wydawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za reklamę zgodnie z wcześniejszym zamówieniem na reklamę (pkt. 3).

 1. Ograniczenia odpowiedzialności – Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

6.1. opóźnienie w publikacji czasopisma, broszury czy informatora wynikające z okoliczności niezależnych od Wydawcy,

6.2. treści zawarte w opublikowanej reklamie,

6.3. bezpośrednie lub pośrednie następstwa nie zamieszczenia reklamy, pominięcia jej jakiegokolwiek elementu lub innego błędu w reklamie.

 1. Odmowa realizacji zamówienia: Wydawca może odmówić zamieszczenia reklamy dostarczonej przez Zamawiającego albo odmówić zamieszczenia w reklamie danego elementu, jeżeli w jego ocenie reklama lub jakikolwiek jej element nie spełnia wymagań technicznych, jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji lub jest sprzeczna z prawem bądź zasadami współżycia społecznego.
 2. Prawa autorskie: Prawa autorskie niemajątkowe do reklam zamieszczanych w publikacjach Wydawnictwa przysługują autorom tych reklam i ich opublikowanie nie narusza osobistych praw autorskich twórcy.

8.1. W zakresie reklam, których projekty dostarczane są przez Zamawiającego – upoważnia on Wydawcę do dokonywania niezbędnych zmian technicznych, redakcyjnych

i kompozycyjnych oraz udziela prawa do publikacji reklam w zakresie oznaczonym w zamówieniu.

8.1.1. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, wynikających z użycia w reklamie jakiegokolwiek elementu dostarczonego przez Zamawiającego.

8.1.2. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Wydawcy z jakimkolwiek żądaniem powołując się na naruszenie swoich praw poprzez publikację reklamy lub jej elementu dostarczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec tych osób oraz wobec Wydawcy, w tym także pełną odpowiedzialność za koszty pomocy prawnej poniesione przez Wydawcę w związku z tym naruszeniem.

8.2. Majątkowe prawa autorskie do reklamy opracowanej przez Wydawcę przysługują Wydawcy i opublikowanie reklam nie narusza jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

8.2.1. Wydawca udziela Zamawiającemu, po dokonaniu przez Zamawiającego wpłaty należności wynikającej z potwierdzenia zamówienia, licencji na korzystanie z reklamy poprzez jej utrwalenie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do pamięci komputerów i publikację, przy czym Zamawiający przy publikacji i rozpowszechnieniu reklamy zobowiązany jest do zamieszczania czytelnej informacji stanowiącej, iż prawa autorskie do reklamy przysługują Wydawcy.

 1. Wynagrodzenie Wydawcy: Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wydawcy określone

w potwierdzeniu zamówienia wynagrodzenie.

9.1. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wydawcy określonych należności Zamawiający zapłaci Wydawcy odsetki w wysokości ustawowej.

 1. Zmiana danych Zamawiającego: Zamawiający powinien poinformować Wydawcę o zmianach nazwy, adresu, numeru telefonu i faksu listem poleconym lub osobiście na piśmie przed datą zamknięcia redakcyjnego czasopisma. Za datę wpłynięcia informacji przyjmuje się dzień doręczenia listu/pisma Wydawcy.
 2. Reklamacje: Wszelkie reklamacje Zamawiającego muszą zostać zgłoszone Wydawcy najpóźniej w ciągu miesiąca od daty publikacji czasopisma, broszury czy informatora. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie wysłanym listem poleconym na adres Wydawcy.

11.1. W przypadku reklamy kolorowej Wydawca nie uwzględni reklamacji dotyczących jakości wydrukowanej reklamy, o ile nie były mu dostarczone przez Zamawiającego wyciągi barwne oraz cromalin.