Ogólne Warunki Reklamowe

 1. Cel i zakres regulacji OWR: Ogólne Warunki Reklamowe w publikacjach tj. Apteka Press mają na celu uregulowanie wzajemnych zobowiązań stron wynikających ze zleceń zamieszczenia reklam w publikacjach Wydawnictwa.
 2. Obowiązywanie: OWR dotyczą wszystkich publikacji wydawnictwa i obowiązują wszystkich składających zamówienia na zamieszczenie reklam w tych publikacjach (zamawiających). Zlecenie zamówienia na reklamę jest jednoznaczne z przyjęcie OWR.
 3. Zasady składania zamówień na publikację reklam: Zamówienia na zamieszczanie reklam w publikacjach Wydawnictwa mogą być składane na drukach Wydawcy na piśmie, za pośrednictwem faksu, formularza internetowgo lub korespondencji e-mailowej.

3.1. Za skuteczne i zarazem wiążące zamówienie zgodnie z art.60 Kodeksu Cywilnego uważa się każde zachowanie się osoby dokonującej czynności prawnej, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (m.in. formularz internetowy, korespondencja e-mail, a także fax i druki pisemne)

3.2. Po skutecznym złożeniu zamówienia, o którym mowa wcześniej, wydawca potwierdza je przesyłając faksem/mailem zlecenie/zamówienie, które stanowi potwierdzenie przyjęcia realizacji reklamy w gazecie i ustalonych warunków. Jego podpisanie nie jest konieczne, jeżeli umowa została zawarta zgodnie z art.60 Kodeksu Cywilnego (pkt. 3.1).

3.3. W terminie 10 dni przed dniem publikacji reklamy Zamawiający obowiązany jest przesłać Wydawcy treść reklamy lub jej projekt. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu tego zobowiązania publikacja reklamy nastąpi w kolejnym numerze danego czasopisma/czasopism Wydawcy.

3.4. Wydawca przedłoży opracowany przez siebie projekt reklamy Zamawiającemu do akceptacji w terminie nie późniejszym niż data zamknięcia redakcyjnego czasopisma. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego będzie traktowany jako akceptacja projektu reklamy.

3.5. Uwagi i zmiany inne niż wymienione w ustępach poprzedzających Wydawca wprowadzi na żądanie Zamawiającego, o ile nie spowoduje to konieczności przesunięcia daty zamknięcia redakcyjnego lub zmiany kosztów reklamy.

 1. Zobowiązania Wydawnictwa wynikające z przyjęcia zamówienia – wydawca zobowiązuje się do:

4.1. zamieszczenia reklamy Zamawiającego w publikacjach, takich jak czasopisma, broszury i informatory, na warunkach określonych w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia oraz wg. projektu, który ewentualnie może przesłać Zamawiający,

4.1.1. Wydawca nie może zagwarantować zamieszczenia reklamy w konkretnym miejscu sugerowanym przez Zamawiającego

4.2. dystrybucji publikacji tak, aby dotarły one do jak najszerszego kręgu odbiorców,

4.3. wydania czasopisma (dotyczy miesięczników) na początku oznaczonego w zleceniu miesiąca roku kalendarzowego,

4.4. dostarczenia Zamawiającemu co najmniej jednego egzemplarza danej publikacji na adres Zamawiającego podany w zamówieniu najpóźniej na pierwsze żądanie Zamawiającego,

4.5. zamieszczenia tej reklamy w kolejnym wydaniu danej publikacji lub też w innej z oferty Wydawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w przypadku nie zamieszczenia w czasopiśmie, broszurze czy informatorze zaakceptowanej przez Zamawiającego reklamy z winy Wydawcy.

 1. Prawo do odstąpienia od publikacji: Strony mogą zrezygnować z realizacji zamówienia wyłącznie w przypadkach i na zasadach oznaczonych w niniejszym OWR.

5.1. Wydawcy przysługuje prawo odstąpienia od publikacji czasopisma, broszury czy informatora bez podania przyczyny. W takim przypadku Wydawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o zamiarze odstąpienia od publikacji.

5.2. Zamawiający może zrezygnować z reklamy w danej publikacji nie później niż w terminie ostatecznego przyjmowania reklam (zamknięciem redakcyjnym) dla danej publikacji.

5.2.1. Zamawiający zawiadomi Wydawcę na piśmie o zamiarze odstąpienia od publikacji. Wydawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za reklamę zgodnie z wcześniejszym zamówieniem na reklamę (pkt. 3).

5.2.2. Po dokonaniu zamknięcia redakcyjnego dla danej publikacji Zamawiający nie może zrezygnować z publikacji reklamy.

5.3. W przypadku zamówień na kilka edycji reklamy w danej publikacji Zamawiający może odstąpić od publikacji przyszłych edycji z 4 tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym Wydawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za reklamę zgodnie z wcześniejszym zamówieniem na reklamę (pkt. 3).

 1. Ograniczenia odpowiedzialności – Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

6.1. opóźnienie w publikacji czasopisma, broszury czy informatora wynikające z okoliczności niezależnych od Wydawcy,

6.2. treści zawarte w opublikowanej reklamie,

6.3. bezpośrednie lub pośrednie następstwa nie zamieszczenia reklamy, pominięcia jej jakiegokolwiek elementu lub innego błędu w reklamie.

 1. Odmowa realizacji zamówienia: Wydawca może odmówić zamieszczenia reklamy dostarczonej przez Zamawiającego albo odmówić zamieszczenia w reklamie danego elementu, jeżeli w jego ocenie reklama lub jakikolwiek jej element nie spełnia wymagań technicznych, jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji lub jest sprzeczna z prawem bądź zasadami współżycia społecznego.
 2. Prawa autorskie: Prawa autorskie niemajątkowe do reklam zamieszczanych w publikacjach Wydawnictwa przysługują autorom tych reklam i ich opublikowanie nie narusza osobistych praw autorskich twórcy.

8.1. W zakresie reklam, których projekty dostarczane są przez Zamawiającego – upoważnia on Wydawcę do dokonywania niezbędnych zmian technicznych, redakcyjnych

i kompozycyjnych oraz udziela prawa do publikacji reklam w zakresie oznaczonym w zamówieniu.

8.1.1. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, wynikających z użycia w reklamie jakiegokolwiek elementu dostarczonego przez Zamawiającego.

8.1.2. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Wydawcy z jakimkolwiek żądaniem powołując się na naruszenie swoich praw poprzez publikację reklamy lub jej elementu dostarczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec tych osób oraz wobec Wydawcy, w tym także pełną odpowiedzialność za koszty pomocy prawnej poniesione przez Wydawcę w związku z tym naruszeniem.

8.2. Majątkowe prawa autorskie do reklamy opracowanej przez Wydawcę przysługują Wydawcy i opublikowanie reklam nie narusza jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

8.2.1. Wydawca udziela Zamawiającemu, po dokonaniu przez Zamawiającego wpłaty należności wynikającej z potwierdzenia zamówienia, licencji na korzystanie z reklamy poprzez jej utrwalenie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do pamięci komputerów i publikację, przy czym Zamawiający przy publikacji i rozpowszechnieniu reklamy zobowiązany jest do zamieszczania czytelnej informacji stanowiącej, iż prawa autorskie do reklamy przysługują Wydawcy.

 1. Wynagrodzenie Wydawcy: Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wydawcy określone

w potwierdzeniu zamówienia wynagrodzenie.

9.1. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wydawcy określonych należności Zamawiający zapłaci Wydawcy odsetki w wysokości ustawowej.

 1. Zmiana danych Zamawiającego: Zamawiający powinien poinformować Wydawcę o zmianach nazwy, adresu, numeru telefonu i faksu listem poleconym lub osobiście na piśmie przed datą zamknięcia redakcyjnego czasopisma. Za datę wpłynięcia informacji przyjmuje się dzień doręczenia listu/pisma Wydawcy.
 2. Reklamacje: Wszelkie reklamacje Zamawiającego muszą zostać zgłoszone Wydawcy najpóźniej w ciągu miesiąca od daty publikacji czasopisma, broszury czy informatora. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie wysłanym listem poleconym na adres Wydawcy.

11.1. W przypadku reklamy kolorowej Wydawca nie uwzględni reklamacji dotyczących jakości wydrukowanej reklamy, o ile nie były mu dostarczone przez Zamawiającego wyciągi barwne oraz cromalin.